సౌకర్యవంతమైన పిసిబి

1-layer-flex-pcb

1-లేయర్-ఫ్లెక్స్-పిసిబి

1-layer-flex-pcb-with-stiffner

1-లేయర్-ఫ్లెక్స్-పిసిబి-విత్-స్టిఫ్నర్

2-layer-flex-pcb (2)

2-లేయర్-ఫ్లెక్స్-పిసిబి

2-layer-flex-pcb

2-లేయర్-ఫ్లెక్స్-పిసిబి

2-layer-flex-pcb-with-stiffner

2-లేయర్-ఫ్లెక్స్-పిసిబి-విత్-స్టిఫ్నర్

4L-rigid-flex-board

4L- దృ g మైన-వంచు-బోర్డు

12L-rigid-flex-board

12L- దృ g మైన-వంచు-బోర్డు

Lens-module-board

లెన్స్-మాడ్యూల్-బోర్డు